Algemene Voorwaarden


Versie 2.1 | 27-02-2023

Bedrijfsgegevens

HeadsBase

t.a.v. Marco. van ‘t Wout

Herman de Manstraat 86

2985TJ Ridderkerk

KvK: 59092777

BTW-identificatienummer: NL002281353B80

 

Overige Handelsnamen

Marco van 't Wout | De Cultuurhobbyist | De Verhalenkist 

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-40299357

Algemeen mailadres:  info@marcovantwout.nl

 

E-mailadressen Bedrijven

HeadsBase: marco@headsbase.nl

Stichting Building Arts: marco@buildingarts.nl

Studio De Koning: contact@studiodekoning.com

 

Url's

www.marcovantwout.nl

www.headsbase.nl

www.buildingarts.nl

www.studiodekoning.com

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Marco van 't Wout, HeadsBase, of een van de andere handelsnamen geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer: 59092777, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Offerte: alle aanbiedingen van Marco van ‘t Wout aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen HeadsBase en de Opdrachtgever.
 • Opdracht: de dienst of het product dat door Marco van ‘t Wout zal worden geleverd.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee HeadsBase de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, WhatsApp, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.
 • Betalingsplichtige: de Opdrachtgever na aanvaarding van de opdracht en/of overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Marco van ‘t Wout en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Marco van ‘t Wout slechts bindend indien en voor zover deze door Marco van ‘t Wout uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Marco van ‘t Wout werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Marco van ‘t Wout houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Marco van ‘t Wout is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Marco van ‘t Wout zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin gebruikelijk wordt gewerkt. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Marco van ‘t Wout zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 5. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Marco van ‘t Wout gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Marco van ‘t Wout een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat Marco van ‘t Wout hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door Marco van ‘t Wout genoemde bedragen zijn exclusief btw, met uit zondering van definitieve offertes.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

Marco van ‘t Wout zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 7A. Annulering en opschorting 

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Marco van ‘t Wout gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Marco van ‘t Wout niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal een vervangende professional worden aangeboden aan de Opdrachtgever, danwel getracht worden een nieuwe datum overeen te komen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 

 

Artikel 7B. Annuleringsvoorwaarden 

Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. De Betalingsplichtige is verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer, op basis van onderstaande bepalingen: 

 • Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 15% van de gereserveerde dienst(en) te betalen.
 • Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 50% van de gereserveerde dienst(en) te betalen.
 • Bij annulering meer dan 8 dagen voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 85% van de gereserveerde dienst(en) te betalen.
 • Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de diensten is de opdrachtgever gehouden 100% van de gereserveerde dienst(en) te betalen. 

 

Artikel 8A – Betalingsverplichting

Betaling dient te geschieden door overmaking op rekeningnummer NL61 KNAB 0508 3936 55 t.n.v. HeadsBase. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Marco van ‘t Wout, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 

Artikel 8B – Procedure bij verzuim

Indien de betaling uitblijft, zonder afstemming tussen de Opdrachtgever en Marco van ‘t Wout, wordt onderstaande procedure ingezet. 

 1. Sturen van een eerste herinnering
 2. Sturen van een tweede herinnering
 3. Sturen van een derde herinnering inclusief €75 administratiekosten
 4. Inschakelen van een incassobureau, waarvan de kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan Marco van ‘t Wout. Klachten na deze periode worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10. Auteursrecht

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd het (beeld)materiaal ontwikkeld door Marco van ’t Wout voor zakelijke of commerciële doeleinden te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Marco van ‘t Wout. Elk gebruik van een werk van Marco van ’t Wout dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Marco van ’t Wout, wordt driemaal de gebruikelijke (licentie)vergoeding berekent voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Marco van ’t Wout.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Marco van ‘t Wout aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Marco van ‘t Wout is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van, door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Marco van ‘t Wout is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marco van ’t Wout of diens vertegenwoordigers. Marco van ‘t Wout is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marco van ’t Wout aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marco van ’t Wout toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Marco van ‘t Wout is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Marco van ‘t Wout voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Marco van ‘t Wout toerekenbaar is. Indien Marco van ‘t Wout uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Marco van ‘t Wout zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marco van ‘t Wout, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marco van ‘t Wout en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Marco van ‘t Wout houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Marco van ‘t Wout aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marco van ‘t Wout partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Marco van ‘t Wout is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Marco van ‘t Wout het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.